Salgs- og leveringsbetingelser

For JO Hydraulics A/S 

Opdateret 14/8-2023

For english version - follow the link: Terms and conditions  

 

Indledning/Anvendelse

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt der ikke forligger anden skriftlig aftale. Kundens indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre JO Hydraulics A/S skriftligt har accepteret disse.

Leverancer sker i henhold til NL92 med nedenstående ændringer og tilføjelser.

I tilfælde af fortolkningstvivl har nedenstående betingelser forrang.

 

Priser og tilbud

JO Hydraulics’ prislister er gældende medmindre andet er aftalt. Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører, samt for ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og fragtomkostninger. Det fremgår af tilbuddet, hvor længe det er gældende.

Afgivne tilbud er først forpligtende for JO Hydraulics, når selskabet ved ordrebekræftelse har accepteret købers ordre.

Vores leverandører oplever en hidtil uset stigning i produktionsomkostningerne: råvarer, transport, energi og brændstoffer. Mange af dem har sendt en del af omkostningerne videre til os i form af prisstigninger og ekstragebyrer gældende fra dd. og på allerede

bekræftede indkøb. Vi ser os derfor desværre nødsaget til at informere dig om, at vi sender prisstigningerne videre på alle ordrer med afsendelse efter 30/04/2022 og indtil forsyningssituationen har stabiliseret sig.

 

Levering

Leveringen sker Ex-works medmindre andet er aftalt.

Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, køres varerne til nærmeste fragtcentral. Ved henvendelse til fragtcentralen med gyldig legitimation, kan forsendelsen udleveres.

JO Hydraulics leverer udelukkende til firmaadresser.

 

Leveringstid og forsinkelser

NL92 afsnit 6 punkt 10-16 udgår og erstattes med følgende.

  1. Leveringstiden regnes fra afgivelse af ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor samtlige oplysninger og specifikationer, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til JO Hydraulics’ kundskab og evt. tegninger er godkendt af kunden.
  2. JO Hydraulics kan forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af leveringstiden efter pkt. 1, såfremt JO Hydraulics forinden underretter kunden herom. Kunden er uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser i denne periode, ligesom forsinkelsen ikke giver kunden ret til at tilbageholde betaling.
  3. Hvis JO Hydraulics overskrider den forlængede leveringsfrist, kan kunden kræve, at JO Hydraulics pr. løbende hele kalenderuge, forsinkelsen varer, betaler en konventionalbod svarende til 0,5% af købesummen, ekskl. moms og andre afgifter, for den leverance, der er forsinket. Konventionalboden kan maksimalt udgøre 5% af købesummen for den forsinkede leverance. Kunden fortaber sin ret til konventionalboden, hvis kravet ikke er fremsat til JO Hydraulics senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor levering i henhold til pkt. 2 skulle have fundet sted.
  4. Alternativt til pkt. 3 kan kunden, straks efter udløbet af den forlængede leveringsfrist, hæve aftalen og kræve en erstatning, der maksimalt kan udgøre 5% af købesummen, ekskl. moms og andre afgifter, for den forsinkede leverance.
  5. Kunden kan kun kræve erstatning for sit direkte tab, og der kan således ikke kræves erstatning for driftstab eller andre indirekte tab.
Betaling

NL92 afsnit 7 punkt 17-19 udgår og erstattes af følgende:

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen.
JO Hydraulics er berettiget til at opkræve rykkergebyr, hvis betalingen ikke forfalder rettidigt.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen pga. modkrav mod JO Hydraulics.

 

Ændring vedrørende kundens konto

Det er kundens pligt at sikre, at JO Hydraulics har de rigtige oplysninger herunder blandt andet; CVR-nummer, firmanavn, telefonnummer og adresse, mailadresse til fremsendes af faktura/kontoudtog/rykkere, bemyndigelser og koder på kunden. Rettelser skal sendes på mail

til [email protected]. Har JO Hydraulics mod forventning ikke modtaget de opdaterede oplysninger om kunden, vil JO Hydraulics ikke kunne gøres ansvarlig ved fejl og mangler i registreringer på kundens konto, samt kun- dens evt. manglende modtagelse af fakturaer, rykkere m.v.

Det er kundens pligt at sikre, at bemyndigelser tilbagekaldes og koder ændres for at hindre misbrug af kontoen.
JO Hydraulics vil ikke kunne gøres ansvarlig for ovenstående mangler i forbindelse med misbrug af kundens konto.

 

Returnering

Fortrydelsesretten er 30 dage fra fakturadato.

Varer modtages kun retur efter JO Hydraulics har modtaget returvareformularen, som oprettes på vores hjemmeside.

Returvaren skal vedlægges den kvitteringen kunden modtager, efter reklamationsformularen er udfyldt. Returvaren og emballage skal være hel og i salgbar stand som en ubrugt vare. Varens værdi krediteres, mens omkostninger på fragt afholdes af kunden.
Skaffevarer tages ikke retur.

 

Reklamationsbehandling

Reklamationer modtages alene retur efter forudgående oprettelse af reklamationsformular på vores hjemmeside. Reklamationen skal vedlægges den kvittering, kunden modtager, efter reklamationsformularen er udfyldt.

Ønskes der en erstatningsordre, mens reklamationssagen behandles, vil kunden blive faktureret for denne, samt eventuel fragt.

Hvis kunden ønsker en afvist reklamationsvare retur, sker dette for kundens regning.

Ødelagte varer eller varer med fejl reklamationsbehandles op til 12 måneder fra fakturadato.

 

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

NL92 punkt 9 suppleres med følgende:

Hvis en leverance fra JO Hydraulics forvolder skade, er selskabet alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JO Hydraulics.

 

Tvister. Lovvalg

NL 92 afsnit 12 punkt 40 udgår og erstattes af følgende:

Tvistigheder i forbindelse med aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved de civile domstole i den retskreds JO Hydraulics er hjemmehørende.

 

Rådgiveransvar

Vejledning og råd fra JO Hydraulics skal alene betragtes som vejledning i produktets ydeevne. Den endelige anvendelse af det leverede produkt afhænger udelukkende af kundens egne beslutninger om konstruktion og design.

Leverance af en samling af komponenter, som samlet kan danne en funktion, betragtes som leverance af løse komponenter, hvis ikke andet er skriftligt aftalt med JO Hydraulics.

Herudover påtager JO Hydraulics sig kun ansvar, hvis selskabet har ydet særskilt skriftlig rådgivning til kunden i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt, ved udarbejdelse af beregninger eller ved en særskilt skriftlig udtalelse, som beror på en antagelse om at kunden ikke besidder nødvendigt sagkundskab på området til selv at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. JO Hydraulics’ ansvar begrænser sig til højst kr. 1.000.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning. JO Hydraulics hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i forbindelse med rådgivning. Selskabet har ikke ansvar for udtalelser, hvis det fremgår, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Rådgiverens ansvar ophører 5 år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører.

 

E-handel på johydraulics.dk

Kunden kan betale med VISA eller Dankort. Denne betalingsmetode betragtes som kontant betaling, og pengene vil blive hævet fra kortet, i det øjeblik varen afsendes fra JO Hydraulics’ lager. Gebyrer til brug af Visa og Dankort betales af JO Hydraulics. Der skelnes mellem konto- eller kreditkortkunder. Kontokunderne kan handle med efterfølgende fakturabetaling. Kreditkortkunder kan anvende de nævnte korttyper.

Ordrer bestilt mandag-torsdag inden kl. 14.00 og fredag inden kl. 13.00 afsendes samme dag, hvis varen er på lager.
Ordrer modtaget senere, samt i weekender og på helligdage afsendes næste hverdag, hvis varen er på lager. På ordrebekræftelsen er oplyst forventet leveringstid for varerne.

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

Billeder, grafik og øvrige illustrationer, der vises på JO Hydraulics’ hjemmeside, tilhører JO Hydraulics og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde bruges uden JO Hydraulics’ skriftlige tilladelse.

JO Hydraulics giver ingen personlige data eller andre informationer, indtastet på vores hjemmeside, videre til tredjepart. De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af kunden, når kunden handler hos os.

Ordrer fra udenlandske kunder modtages kun via mail eller telefon.

 

Klageadgang

Kunden kan klage over sit køb, ved at rette henvendelse til [email protected]. Kan kunden og JO Hydraulics ikke nå til en løsning kan kunden indgive sin klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Kunden kan også benytte EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: www.ec.europa.eu/consumers/odr