Trustpilot
Google reviews
Åbningstider
Man - tors: 8:00 - 16.00
Fredag: 8:00 - 15.30

Salgs- og leveringsbetingelser

For JO Hydraulics A/S 

Opdateret 15/06-2021

 

Indledning/Anvendelse 

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, hvis der ikke forligger anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre selskabet skriftligt har accepteret disse. 
Leverancer sker i henhold til NL92 med nedenstående ændringer og tilføjelser.  
I tilfælde af fortolkningstvivl har nærværende betingelser forrang. 

 

Priser og tilbud 

JO Hydraulics’ prislister er gældende medmindre andet er aftalt. Der tages forbehold for prisstigninger fra underleverandører, samt for ændringer i offentlige afgifter, toldsatser, valutakurser, råvarepriser og fragtomkostninger. 
Det fremgår af tilbuddet, hvor længe det er gældende. Afgivne tilbud er først forpligtende for JO Hydraulics, når selskabet ved ordrebekræftelse har accepteret købers ordre. 
 
Levering 

Leveringen sker Ex-Works medmindre andet er aftalt. 

Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Hvis der ikke træffes nogen hjemme, køres varerne til nærmeste fragtcentral. Ved henvendelse til fragtcentralen med gyldig legitimation, kan forsendelsen udleveres. 

JO Hydraulics leverer udelukkende til firmaadresser. 

 

Leveringstid og forsinkelser  

NL92 afsnit 5 punkt 10-16 udgår og erstattes med følgende. 

  1. Leveringstiden regnes fra afgivelse af ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor samtlige oplysninger og specifikationer, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet frem til JO Hydraulics’ kundskab og evt. tegninger godkendt af køber.  

 

  1. JO Hydraulics kan forlænge den aftalte leveringstid med indtil 30 dage regnet fra udløbet af leveringstiden efter pkt. 1, såfremt JO Hydraulics forinden giver Køber underretning herom. Køber er uberettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser i denne periode, ligesom forsinkelsen ikke giver Køber ret til at tilbageholde betaling.  
     

  1. Hvis JO Hydraulics overskrider den forlængede leveringsfrist, kan Køber kræve, at JO Hydraulics pr. løbende hele kalenderuge, forsinkelsen varer, betaler en konventionalbod svarende til 0,5% af købesummen, ekskl. moms og andre afgifter, for den leverance, der er forsinket. Konventionalboden kan maksimalt udgøre 5% af købesummen for den forsinkede leverance. Køber fortaber sin ret til konventionalboden, hvis kravet ikke er fremsat til JO Hydraulics senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor levering i henhold til pkt. b skulle have fundet sted.  
     

  1. Alternativt til pkt. 3 kan Køber, straks efter udløbet af den forlængede leveringsfrist, hæve aftalen og kræve en erstatning, der maksimalt kan udgøre 5% af købesummen, ekskl. moms og andre afgifter, for den forsinkede leverance.  

 

  1. Køber kan kun kræve erstatning for sit direkte tab, og der kan således ikke kræves erstatning for driftstab eller andet indirekte tab. 

 
Betaling 

NL92 afsnit 6 punkt 17-19 udgår og erstattes af følgende: 

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturaen. JO Hydraulics er berettiget til at opkræve rykkergebyr, hvis betalingen ikke forfalder rettidigt. 

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen pga. modkrav mod JO Hydraulics. 

 

Ændring vedrørende købers konto 

Det er købers pligt at sikre, at JO Hydraulics har de rigtige oplysninger herunder blandt andet, men ikke udtømmende; CVR-nummer, firmanavn, telefonnummer og adresse, mailadresse til fremsendes af faktura/kontoudtog/rykkere, bemyndigelser og koder på køber. Rettelser skal sendes på mail til info@johydraulics.dk. Har JO Hydraulics mod forventning ikke modtaget de opdaterede oplysninger om køber, vil JO Hydraulics ikke kunne gøres ansvarlig ved fejl og mangler i registreringer på købers konto, samt købers evt. manglende modtagelse af rykkere m.v. 

Det er købers pligt at sikre, at bemyndigelser tilbagekaldes og koder ændres for at hindre misbrug af kontoen. JO Hydraulics vil ikke kunne gøres ansvarlig for ovenstående mangler i forbindelse med misbrug af købers konto. 

 

Returnering 

Fortrydelsesretten er 30 dage fra fakturadato.

Varer modtages kun retur efter forudgående oprettelse af en returvareformular på vores hjemmeside. Kvitteringen skal vedlægges den vare kunden sender retur.
Returvaren og dertilhørende emballage skal være ubrugt, komplet og i salgbar stand som en ny vare.  

Varens værdi krediteres, mens omkostninger på fragt afholdes af køber. 

 

Skaffevarer tages ikke retur.

 

Reklamationsbehandling 

Reklamationer modtages alene retur efter forudgående oprettelse af reklamationsformular på vores hjemmeside. Reklamationen skal vedlægges den kvittering, køber modtager, efter reklamationsformularen er udfyldt. 
 
Ønskes der en erstatningsordre, imens reklamationssagen verserer, vil kunden som hovedregel blive faktureret for denne plus eventuel fragt. 

 
Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar) 

NL92 punkt 9 suppleres med følgende: 

Forvolder en leverance fra JO Hydraulics skade, er selskabet kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af JO Hydraulics. 
 

Tvister. Lovvalg 

NL 92 afsnit 11 punkt 40 udgår og erstattes af følgende: 

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved de civile domstole i den retskreds JO Hydraulics er hjemmehørende. 

 

Rådgiveransvar 

Vejledning og råd fra JO Hydraulics skal udelukkende betragtes som vejledning i produktets ydeevne. Den endelige anvendelse af det leverede produkt afhænger udelukkende af kundens egne beslutninger om design og konstruktion. 
Leverance af en samling af komponenter, som samlet kan udgøre en funktion, betragtes som leverance af løse komponenter, medmindre andet er skriftligt aftalt med JO Hydraulics.  

Ansvar herudover påtager JO Hydraulics sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt skriftlig rådgivning til køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet særskilt skriftlig udtalelse, om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke må antages at besidde nødvendigt sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om varens egnethed. Selskabets ansvar er begrænset til højst kr. 100.000 i tilfælde af fejlagtig rådgivning. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. 

 

E-handel på johydraulics.dk 

Køber kan betale med VISA, MasterCard eller Dankort. Denne betalingsmetode betragtes som kontant betaling, og pengene vil blive hævet fra kortet, i det øjeblik varen afsendes fra JO Hydraulics’ lager. Gebyrer til brug af Visa og Dankort betales af JO Hydraulics. For Køber skelnes der mellem konto- eller kreditkortkøber. Kontokøbere kan handle ved efterfølgende fakturabetaling, og kreditkortkøbere kan anvende de nævnte korttyper. 

Ordrer bestilt mandag-torsdag inden kl. 14.00 og fredag inden kl. 13.00 afsendes samme dag, såfremt varen er på lager. Ordrer modtaget senere, samt i weekender og på helligdage afsendes næste hverdag, såfremt varen er på lager. På ordrebekræftelsen er oplyst forventet leveringstid for varerne. 

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår. 

Billeder, grafik og øvrige illustrationer, der vises på JO Hydraulics’ hjemmeside, tilhører JO Hydraulics, og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden JO Hydraulics’ skriftlige tilladelse. 

JO Hydraulics giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på vores hjemmeside videre til tredjepart. De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os. 

Ordrer fra udenlandske kunder modtages kun via mail eller telefon. 

 

Klageadgang 

Køber kan klager over sit køb, ved at rette henvendelse til klage@johydraulics.dk. Kan køber og JO Hydraulics ikke nå til en løsning, kan køber indgive sin klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. 
Køber kan også benytte EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis køber er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.